Génèse 13:7-9
7
ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ׃
8
ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו׃
9
הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה׃
Psaumes 34:14
סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Psaumes 38:20
ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב׃
Psaumes 120:6
רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃
Psaumes 133:1
שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃
Proverbes 15:1
מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Proverbes 17:14
פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃
Esaïe 11:6-9
6
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם׃
7
ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן׃
8
ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה׃
9
לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים׃
Matthieu 5:9
אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃
Marc 9:50
טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם׃
Romains 12:18
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃
Romains 14:19
ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃
1 Corinthiens 1:10
והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
Galates 5:22
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃
Galates 5:23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
Ephésiens 4:1-8
1
לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
2
בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃
3
ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃
4
גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃
5
אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃
6
אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃
7
אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃
8
על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃
1 Thessaloniciens 5:15
וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1 Timothée 6:11
ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃
2 Timothée 2:22
ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Jacques 3:18
ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃
1 Pierre 3:11
יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃
Hébreux 12:10
כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃
Psaumes 94:15
כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב׃
Esaïe 51:1
שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם׃
Luc 1:75
בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
Romains 6:22
אכן עתה בהיותכם משחררים מידי החטא ומשעבדים לאלהים יש לכם פריכם לקדשה ואחריתו חיי עולם׃
2 Corinthiens 6:17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
2 Corinthiens 7:1
לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃
Philippiens 3:12
לא כאלו השגתי כבר או כאלו השלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם השיגני המשיח ישוע׃
1 Thessaloniciens 3:13
ויכונן את לבבכם להיות תמים בקדשה לפני אלהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדנינו עם כל קדשיו׃
1 Thessaloniciens 4:7
כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃
1 Pierre 1:15
כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃
1 Pierre 1:16
כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃
1 Pierre 3:13
ומי ירע לכם אם תקנאו לעשות הטוב׃
2 Pierre 3:11
ועתה אם כל אלה ימוגו מה מאד חיבים אתם להתהלך בקדשה ובחסידות׃
2 Pierre 3:18
ורבו בחסד ובדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אשר לו הכבוד גם היום וגם ליום העולם אמן׃
3 Jean 1:11
חביבי אל תרדף הרעה כי אם הטוב העשה טוב הוא מאלהים והעשה רע לא ראה את האלהים׃
Génèse 32:30
ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי׃
Job 19:26
ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה׃
Job 33:26
יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃
Matthieu 5:8
אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃
1 Corinthiens 13:12
כי כעת מביטים אנחנו במראה ובחידות ואז פנים אל פנים כעת יודע אני קצתו ואז כאשר נודעתי אדע אף אני׃
2 Corinthiens 7:1
לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃
Ephésiens 5:5
כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃
Galates 3:21
ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה׃
1 Jean 3:2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
1 Jean 3:3
וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃
Apocalypse 21:24-27
24
והגוים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה׃
25
ושעריה יומם לא יסגרו כי לילה לא יהיה שם׃
26
והביאו בה כבוד הגוים ותפארתם׃
27
ולא יבוא בה כל טמא ועשה תועבה ושקר כי אם הכתובים בספר החיים של השה׃
Apocalypse 22:3
וכל חרם לא יהיה עוד וכסא האלהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתהו׃
Apocalypse 22:4
והמה יראו את פניו ושמו על מצחותם׃
Apocalypse 22:11-15
11
החומס יוסיף לחמס והטמא יוסיף להטמא והצדיק יוסיף להצדק והקדוש יוסיף להתקדש׃
12
והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃
13
אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון׃
14
אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים׃
15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃