Exode 2:10
ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו׃
Actes 7:21-24
21
וכאשר השלך אספה אתו בת פרעה ותגדלהו לה לבן׃
22
וילמד משה בכל חכמת מצרים ויהי גבור בדברים ובמעשים׃
23
ובמלאת לו ארבעים שנה עלה על לבו לפקד את אחיו בני ישראל׃
24
וירא איש אחד מעשק חנם ויושע לו ויקם נקמת המכה בהכותו את המצרי׃