Matthieu 18:20
כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
Jean 20:19-29
19
ויהי לעת ערב ביום ההוא והוא אחד בשבת כאשר נסגרו דלתות הבית אשר נקבצו שם התלמידים מיראת היהודים ויבא ישוע ויעמד ביניהם ויאמר אליהם שלום לכם׃
20
ובדברו זאת הראה אתם את ידיו ואת צדו וישמחו התלמידים בראותם את האדון׃
21
ויסף ישוע לדבר אליהם שלום לכם כאשר שלח אתי האב כן אנכי שלח אתכם׃
22
ויהי בדברו זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את רוח הקדש׃
23
והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו׃
24
ותומא אחד משנים העשר הנקרא דידומוס לא היה בתוכם כבוא ישוע׃
25
ויגידו לו התלמידים הנשארים ראה ראינו את האדון ויאמר אליהם אם לא אראה בידיו את רשם המסמרות ואשים את אצבעתי במקום המסמרות ואשים את ידי בצדו לא אאמין׃
26
ויהי מקצה שמונת ימים ותלמידיו שנית פנימה ותומא עמהם ויבא ישוע והדלתות מסגרות ויעמד ביניהם ויאמר שלום לכם׃
27
ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין׃
28
ויען תומא ויאמר אליו אדני ואלהי׃
29
ויאמר אליו ישוע יען ראית אתי האמנת אשרי המאמינים ואינם ראים׃
Actes 1:13
ויבאו העירה ויעלו אל העליה אשר היו ישבים בה פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי פילפוס ותומא בר תלמי ומתי יעקב בן חלפי ושמעון הקנא ויהודה בן יעקב׃
Actes 1:14
כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד להתפלל ולהתחנן ועמהם הנשים ומרים אם ישוע וגם אחיו׃
Actes 2:1
וביום מלאת שבעת השבעות ויתאספו כלם לב אחד׃
Actes 2:42
ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃
Actes 16:16
ויהי בלכתנו למקום התפלה ותפגע בנו שפחה בעלת אוב אשר עשתה הון רב לאדניה בקסמיה׃
Actes 20:7
ויהי באחד בשבת כאשר נאספו התלמידים לבצע הלחם וידבר אתם פולוס כי אמר ללכת משם למחרת היום ויארך הדבר עד חצות הלילה׃
1 Corinthiens 5:4
בשם אדנינו ישוע המשיח בהקהלתכם יחד ורוחי אתכם עם גבורת אדנינו ישוע המשיח׃
1 Corinthiens 11:17
והנה בצותי את זאת לא אוכל לשבח אתכם על אשר תקהלו יחד לא להועיל כי אם לרעה׃
1 Corinthiens 11:18
כי בראשונה שמעתי שיש מחלקות ביניכם כאשר תועדו בקהל ומקצתו אני מאמין׃
1 Corinthiens 11:20
ועתה כאשר תקהלו יחד אין זה לאכל סעודת האדון׃
1 Corinthiens 14:23
והנה אם תקהל כל העדה יחד וכלם ידברו בלשנות ויבואו הדיוטים או אשר אינם מאמינים הלא יאמרו כי משגעים אתם׃
Jude 1:19
אלה הם הפרשים מן הצבור אנשים נפשיים ורוח אין בהם׃
Hébreux 10:24
ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃
Hébreux 3:13
אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃
Romains 12:8
ואם מוכיח בתוכחה הנותן יעשה בתם לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות׃
1 Corinthiens 14:3
והמתנבא הוא מדבר לבני אדם לבנותם וליסרם ולנחמם׃
1 Thessaloniciens 4:18
לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃
1 Thessaloniciens 5:11
על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃
Matthieu 24:33
כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃
Matthieu 24:34
אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
Marc 13:29
כן אף אתם בראתכם כי היו כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃
Marc 13:30
אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
Romains 13:11-13
11
וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃
12
הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור׃
13
וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃
Philippiens 4:5
ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃
Jacques 5:8
כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
2 Pierre 3:9
ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חשבים אתה לאחור כי אך האריך אפו בעבורנו ולא יחפץ באבד איש כי אם בפנות כלם לתשובה׃
2 Pierre 3:11
ועתה אם כל אלה ימוגו מה מאד חיבים אתם להתהלך בקדשה ובחסידות׃
2 Pierre 3:14
על כן אהובים אשר לאלה חכיתם שקדו להמצא לפניו בשלום נקים וזכים מפשע׃