Génèse 16:8
ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת׃
Génèse 16:9
ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה׃
Génèse 18:9
ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל׃
Proverbes 7:11
המיה היא וסררת בביתה לא ישכנו רגליה׃
Proverbes 31:10-31
10
אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃
11
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃
12
גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה׃
13
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃
14
היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃
15
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃
16
זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם׃
17
חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃
18
טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה׃
19
ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃
20
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃
21
לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבש שנים׃
22
מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה׃
23
נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ׃
24
סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃
25
עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃
26
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃
27
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃
28
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃
29
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃
30
שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃
31
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃
1 Timothée 5:13
ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃
Actes 9:36
ותלמידה ביפו ושמה טביתא תרגומו צביה והיא מלאה מעשים טובים וצדקות אשר עשתה׃
Actes 9:39
ויקם פטרוס וילך אתם ובבאו העלהו אל העליה ותנשנה אליו כל האלמנות בוכיות ומראות לו את הכתנת ואת הבגדים אשר עשתה צביה בעודה עמהן׃
1 Timothée 5:10
ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב׃
Génèse 3:16
אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך׃
1 Corinthiens 11:3
אך חפץ אנכי שתדעו כי ראש כל איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים׃
1 Corinthiens 14:34
נשיכם בכנסיות תשתקנה כי לא נתנה להן רשות לדבר כי אם להכנע כאשר גם אמרה התורה׃
Ephésiens 5:22-24
22
הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃
23
כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃
24
אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃
Ephésiens 5:33-24
Colossiens 3:18
אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃
1 Timothée 2:11
האשה תלמד דומם בכל הכנעה׃
1 Timothée 2:12
ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃
1 Pierre 3:1-5
1
וכן אתן הנשים הכנענה לפני בעליכן למען גם אם יש אשר אינם שמעים לדבר יקנו באין אמר ודברים על ידי מעשי הנשים׃
2
בראותם כי תצנענה לכת ביראה׃
3
ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃
4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
5
כי כן התקשטו לפנים גם הנשים הקדשות המיחלות לאלהים בהכנען לפני בעליהן׃
2 Samuel 12:14
אפס כי נאץ נאצת את איבי יהוה בדבר הזה גם הבן הילוד לך מות ימות׃
Psaumes 74:10
עד מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח׃
Romains 2:24
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃
1 Timothée 5:14
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃
1 Timothée 6:1
כל אשר הם תחת על העבדות יחשבו את אדניהם ראוים לכל כבוד למען לא יחלל שם האלהים והלקח׃