Tite 1:5
לזאת עזבתיך בקריטי למען תשלים את החסד ותשים זקנים בכל עיר ועיר כאשר צויתיך׃
Philippiens 1:1
פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים׃
1 Timothée 3:1
אמת הדבר איש כי יבקש לו פקידות הוא מתאוה מעשה טוב׃
1 Timothée 3:2-13
2
ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃
3
כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃
4
ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃
5
כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃
6
ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין׃
7
והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין׃
8
וכן גם השמשים יהיו ישרים ולא מחליקי לשון ולא אהבים סבא יין ולא נטים אחרי בצע רע׃
9
כי אם ישמרו את סוד האמונה ברוח טהורה׃
10
וגם אלה יבחנו בראשונה ואחר כן ישמשו אם אין בהם דפי׃
11
וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל׃
12
השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃
13
כי המשמשים היטב יקנו לעצמם מעלה טובה ובטחון רב באמונת המשיח ישוע׃
Matthieu 24:45
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
Luc 12:42
ויאמר האדון מי הוא אפוא הסכן הנאמן והנבון אשר יפקידהו האדון על עבדתו לתת את ארחתם בעתו׃
1 Corinthiens 4:1
כן יחשב איש אתנו כמשרתי המשיח וסכני רזי אל׃
1 Corinthiens 4:2
הנה סוף דבר שלא יבקש מן הסכנים כי אם להמצא נאמן׃
1 Pierre 4:10
איש איש כמתן החסד אשר קבל תעזרו איש לרעהו כגזברים ממנים על חסדי אלהים הרבים׃
Génèse 49:6
בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור׃
2 Pierre 2:10
וביותר את ההלכים אחרי הבשר בתאות תבל ובזים את הממשלה עזי פנים הלכים בשרירות לבם ולא יחרדו מחרף את השררות׃
Proverbes 14:17
קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃
Proverbes 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Ecclesiaste 7:9
אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃
Jacques 1:20
כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים׃
Tite 2:3
וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃
Lévitique 10:9
יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם׃
Proverbes 31:4
אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין ולרוזנים או שכר׃
Proverbes 31:5
פן ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל בני עני׃
Esaïe 28:7
וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה׃
Esaïe 56:12
אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד׃
Ezechiel 44:21
ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית׃
Ephésiens 5:18
ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃
1 Timothée 3:3
כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃
2 Timothée 2:24
ועבד האדון לא יתקוטט אלא יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן׃
2 Timothée 2:25
ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃
Esaïe 56:10
צפו עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום׃
Esaïe 56:11
והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה והמה רעים לא ידעו הבין כלם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו׃
1 Timothée 3:3
כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃
1 Timothée 3:8
וכן גם השמשים יהיו ישרים ולא מחליקי לשון ולא אהבים סבא יין ולא נטים אחרי בצע רע׃
1 Pierre 5:2
רעו את עדר האלהים אשר בידכם והשגיחו עליהם לא באנס כי אם בנדבה אף לא עקב בצע כי אם בנפש חפצה׃