1 Timothée 3:2-7
2
ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃
3
כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃
4
ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃
5
כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃
6
ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין׃
7
והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין׃
Lévitique 21:7
אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו׃
Lévitique 21:14
אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה׃
Ezechiel 44:22
ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולת מזרע בית ישראל והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו׃
Malachie 2:15
ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃
Luc 1:5
כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע׃
1 Timothée 3:12
השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃
Génèse 18:19
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו׃
1 Samuel 2:11
וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער היה משרת את יהוה את פני עלי הכהן׃
1 Samuel 2:22
ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצבאות פתח אהל מועד׃
1 Samuel 2:29
למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר צויתי מעון ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי׃
1 Samuel 2:30
לכן נאם יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו׃
1 Samuel 3:12
ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו החל וכלה׃
1 Samuel 3:13
והגדתי לו כי שפט אני את ביתו עד עולם בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם׃
1 Timothée 3:4
ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃
1 Timothée 3:5
כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃
Proverbes 28:7
נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃
Tite 1:10
כי יש הרבה מרדים מדברי הבל ומתעי נפש ובפרט מן המולים׃
1 Thessaloniciens 5:14
והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם׃