Psaumes 77:6
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
Psaumes 17:1
תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה׃
Psaumes 18:44
לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃
Psaumes 66:3
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃
Psaumes 81:15
משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם׃
Jérémie 3:10
וגם בכל זאת לא שבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל לבה כי אם בשקר נאם יהוה׃
Jean 1:47
וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃
2 Corinthiens 6:6
בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה׃
1 Timothée 1:5
כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃
1 Timothée 4:6
אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו׃
1 Pierre 1:22
זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃
Psaumes 22:10
עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃
Psaumes 86:16
פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך׃
Psaumes 116:16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
Actes 16:1
ויבא אל דרבי ואל לוסטרא והנה שם תלמיד אחד ושמו טימותיוס והוא בן אשה יהודית מאמנת ואביו יוני׃
2 Timothée 1:12
ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃
Actes 26:26
כי המלך יודע את אלה ועל זאת גם בבטחון אני מדבר אליו יען אשר לא אאמין כי נעלם ממנו דבר מן הדברים האלה כי לא בקרן זוית נעשתה זאת׃
Romains 4:21
וידע בלבב שלם כי את אשר הבטיח גם יכל לעשותו׃
Romains 8:38
ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃
Romains 14:5
יש מבדיל בין יום ליום ויש אשר כל הימים שוים בעיניו ויהי כל איש נכון בדעתו׃
Romains 14:14
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃
Romains 15:14
והנה אחי מבטח אני בכם כי גם אתם בעצמכם מלאי אהבת חסד ממלאים כל דעת ותוכלו להוכיח איש את רעהו׃
Hébreux 6:9
אמנם ידידי מבטחים אנחנו בכם טבות מאלה וקרבות לישועה אף כי דברנו כזאת׃
Hébreux 11:13
כפי אמונה מתו כל אלה ולא השיגו את ההבטחות רק מרחוק ראו אותן ויבטחו וישמחו לקראתן ויודו כי גרים הם ותושבים בארץ׃