Actes 6:3-6
3
לכן אחי ברו לכם שבעה אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקדש וחכמה ונפקידם על הענין הזה׃
4
ואנחנו נשקד על התפלה ועל שמוש הדבר׃
5
וייטב הדבר לפני כל ההמון ויבחרו את אסטפנוס איש מלא אמונה ורוח הקדש ואת פילפוס ואת פרוכורוס ואת ניקנור ואת טימון ואת פרמנס ואת ניקלס גר אנטיוכיא׃
6
את אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם׃
Philippiens 1:1
פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים׃
Psaumes 5:9
כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון׃
Psaumes 12:2
שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
Psaumes 50:19
פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃
Psaumes 52:2
הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃
Romains 3:13
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃
Jacques 3:10
מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא יעשה אחי׃
1 Timothée 3:3
כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃
Lévitique 10:9
יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם׃
Ezechiel 44:21
ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית׃