1 Timothée 5:24
יש בני אדם אשר חטאתיהם גלויות ומקדימות לדין ויש מהם אשר הנה הלכות אחריהם׃
1 Timothée 5:25
וככה גם המעשים הטובים גלוים המה ואשר אינם כן לא יוכלו להסתר׃
1 Samuel 2:24
אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה׃
Actes 6:3
לכן אחי ברו לכם שבעה אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקדש וחכמה ונפקידם על הענין הזה׃
Actes 10:22
ויאמרו קרניליוס שר מאה איש צדיק וירא אלהים ולו שם טוב בכל עם היהודים צוה על פי מלאך קדוש לקרא לך אל ביתו ולשמע דברים מפיך׃
Actes 22:12
ואיש חסיד כפי התורה ושמו חנניה אשר קנה לו שם טוב בקרב כל היהודים הישבים שם׃
3 Jean 1:12
על דימטריוס העידו הכל וגם האמת עצמה וגם אנחנו מעידים עליו וידעתם כי עדותנו היא נאמנה׃
1 Corinthiens 5:12
כי מה לי לשפט את אשר בחוץ הלא תשפטו את אשר בבית׃
Colossiens 4:5
התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃
1 Thessaloniciens 4:12
למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃
1 Timothée 5:14
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃
1 Corinthiens 10:32
ואל תתנו מכשול לא ליהודים ולא ליונים ולא לקהלת אלהים׃
2 Corinthiens 6:3
ואין אנחנו נתנים מכשול במאומה פן יהיה שרותנו לנאצה׃
2 Corinthiens 8:21
כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃
1 Thessaloniciens 5:22
התרחקו מכל הדומה לרע׃
Tite 2:5
ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃
Tite 2:8
ובדבר בריא ומום אין בו למען יבוש המתקומם ולא ימצא לדבר עליכם רע׃
1 Pierre 4:14-16
14
אם יחרפו אתכם למען שם המשיח אשריכם כי נחה עליכם רוח הכבוד רוח אלהים אצלם מנאץ הוא ואצלכם נכבד׃
15
רק אל יענה איש מכם כרצח או כגנב או כפעל און או כנכנס בפקדת אחרים׃
16
ואם יענה כאחד המשיחיים אל יבוש כי אם יודה לאלהים על הדבר הזה׃
1 Timothée 6:9
אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃
2 Timothée 2:26
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃