1 Timothée 3:12
השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃
Génèse 18:19
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו׃
Josué 24:15
ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃
Psaumes 101:2-8
2
אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃
3
לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃
4
לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃
5
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
6
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃
7
לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃
8
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃
Actes 10:2
והוא חסיד וירא אלהים עם כל בני ביתו ועשה צדקות הרבה לעם ומתפלל תמיד לאלהים׃
Tite 1:6
אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים׃
Philippiens 4:8
ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃
Tite 2:2
שיהיו הזקנים משלים ברוחם ומכבדים וצנועים ובריאים באמונה ובאהבה ובסבלנות׃
Tite 2:7
ובכל דבר היה אתה למופת במעשים טובים בהוראה צרופה ונהדרה׃