1 Timothée 4:13
והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא׃
1 Corinthiens 11:34
וכי ירעב איש יאכל בביתו פן תקהלו לאשמה ויתר הדברים אתקן בבאי׃
1 Corinthiens 16:5-7
5
ואני אבא אליכם אחרי עברי את מקדוניא כי את מקדוניא אעברה׃
6
ואולי אשב עמכם ימים אחדים או כל ימי הסתו למען תלוני אל אשר אלך שמה׃
7
כי כעת אין רצוני לראתכם אך בעברי כי אקוה לשבת אצלכם זמן מה אם ירצה יהוה׃
2 Corinthiens 1:15-17
15
ובבטחון הזה חפצתי לבוא אליכם מראש למען תקבלו טובה פעמים׃
16
ולעבר בתוככם אל מקדוניא ולשוב ממקדוניא אליכם ואתם תשלחוני אל ארץ יהודה׃
17
ועתה הכי נמהר הייתי בעצתי אם אשר יעצתי לפי הבשר יעצתי והיה אצלי פעם הן הן ופעם לא לא׃
1 Thessaloniciens 2:18
ועל כן חפצנו לבוא אליכם אני פולוס פעם ושתים והשטן עצרנו׃
Philemon 1:22
ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃
Hébreux 13:23
ודעו כי טימותיוס אחינו יצא מבית האסורים והיה אם יבא במהרה אראה אתו את פניכם׃
2 Jean 1:12
הרבה לי לכתב אליכם ולא חפצתי בניר ובדיו כי אקוה לבוא אליכם ולדבר פה אל פה למען תהיה שמחתנו שלמה׃
3 Jean 1:14
אבל אקוה לראותך במהרה ופה אל פה נדבר׃ [ (III 1:15) שלום לך הרעים שאלים לשלומך שאל לשלום הרעים לאיש איש בשמו׃ ]