Romains 4:13
כי לא על ידי תורה באה ההבטחה לאברהם ולזרעו להיותו ירש העולם כי אם על ידי צדקת האמונה׃
Romains 5:20
אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד׃
Romains 6:14
]31-21[׃
Galates 3:10-14
10
כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃
11
וגלוי הוא כי על ידי התורה לא יצדק האדם לפני האלהים כי צדיק באמונתו יחיה׃
12
והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃
13
המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃
14
למען אשר תבא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגוים למען אשר נשא את הבטחת הרוח על ידי האמונה׃
Galates 3:19-14
Galates 5:23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
2 Thessaloniciens 2:8
ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו׃
Romains 1:30
הלכי רכיל ומלשינים שנאי אלהים וגאים וזדים והוללים וחשבי און ואינם שמעים בקול אבותם׃
Tite 1:16
אמרים המה כי ידעו את האלהים ובמעשיהם כופרים בו כי מתעבים וממרים הם ולא יצלחו לכל מעשה טוב׃
Tite 3:3
כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו׃
Hébreux 11:31
באמונה לא אבדה רחב הזונה עם הסוררים כי אספה את המרגלים אל ביתה בשלום׃
1 Pierre 2:7
לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל׃
1 Pierre 3:20
אשר לפנים לא האמינו כאשר חכה אלהים בארך אפו בימי נח בהעשות התבה אשר נמלטו אליה מעטים והם שמנה נפשות במים׃
1 Pierre 4:18
הן צדיק כמעט יושע אף כי רשע וחוטא׃
Jérémie 23:11
כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצאתי רעתם נאם יהוה׃
Ezechiel 21:25
ואתה חלל רשע נשיא ישראל אשר בא יומו בעת עון קץ׃
Hébreux 12:16
פן ימצא בכם זנה או חלל כעשו אשר בנזיד אחד מכר את בכורתו׃
Lévitique 20:9
כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו׃
Deutéronome 27:16
ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃
2 Samuel 16:11
ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי ואף כי עתה בן הימיני הנחו לו ויקלל כי אמר לו יהוה׃
2 Samuel 17:1-4
1
ויאמר אחיתפל אל אבשלם אבחרה נא שנים עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה׃
2
ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל העם אשר אתו והכיתי את המלך לבדו׃
3
ואשיבה כל העם אליך כשוב הכל האיש אשר אתה מבקש כל העם יהיה שלום׃
4
ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל זקני ישראל׃
2 Rois 19:37
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃
2 Chroniques 32:21
וישלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שם הפילהו בחרב׃
Proverbes 20:20
מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃
Proverbes 28:24
גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית׃
Proverbes 30:11
דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך׃
Proverbes 30:17
עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃
Matthieu 10:21
והיה אח ימסר את אחיו למות ואב ימסר את בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם׃
Génèse 9:5
ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃
Génèse 9:6
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃
Exode 20:13
לא תרצח׃
Exode 21:14
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃
Nombres 35:30-33
30
כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות׃
31
ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת׃
32
ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן׃
33
ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו׃
Deutéronome 21:6-9
6
וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל׃
7
וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו׃
8
כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם׃
9
ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני יהוה׃
Proverbes 28:17
אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו׃
Galates 5:21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃
Apocalypse 22:15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃