1 Thessaloniciens 4:18
לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃
Hébreux 3:13
אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃
Hébreux 10:25
ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃
Romains 14:19
ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃
Romains 15:2
כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃
1 Corinthiens 10:23
הכל ברשותי אבל אין הכל מועיל הכל ברשותי אבל אין הכל בנה׃
1 Corinthiens 14:5
וחפצתי כי תדברו כלכם בלשנות וביותר כי תתנבאו כי גדול המתנבא מן המדבר בלשנות בלתי אם יפרש למען תבנה העדה׃
1 Corinthiens 14:12
כן גם אתם בהיותכם מתאוים לכחות רוחניות בקשו להעדיף במה שיבנה את העדה׃
1 Corinthiens 14:29
והנביאים הם ידברו שנים או שלשה והאחרים יבחנו׃
2 Corinthiens 12:19
התחשבו עוד כי מתנצלים אנחנו אליכם לא כי לפני האלהים נדבר במשיח וכל זאת חביבי למען תבנו׃
Ephésiens 4:12
להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃
Ephésiens 4:16
אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃
Ephésiens 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
1 Timothée 1:4
ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
Jude 1:20
ואתם האהובים הבנו באמונתכם הנעלה על כל בקדשתה והתפללו ברוח הקדש׃
1 Thessaloniciens 4:10
וגם עשים אתם כן לכל אחיכם אשר בכל מקדוניא אך נבקשה מכם אחי אשר תוסיפו ותרבו עוד׃
Romains 15:14
והנה אחי מבטח אני בכם כי גם אתם בעצמכם מלאי אהבת חסד ממלאים כל דעת ותוכלו להוכיח איש את רעהו׃
2 Pierre 1:12
על כן לא אחדל להזכירכם על אלה בכל עת גם כי ידעתם והתכוננתם באמת אשר היא לפנינו׃