Exode 20:15
לא תגנב׃
Exode 20:17
לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃
Lévitique 19:11
לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃
Lévitique 19:13
לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃
Deutéronome 24:7
כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך׃
Deutéronome 25:13-16
13
לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה׃
14
לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה׃
15
אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
16
כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול׃
Proverbes 11:1
מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃
Proverbes 16:11
פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס׃
Proverbes 20:14
רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃
Proverbes 20:23
תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃
Proverbes 28:24
גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית׃
Esaïe 5:7
כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה׃
Esaïe 59:4-7
4
אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און׃
5
ביצי צפעוני בקעו וקורי עכביש יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה׃
6
קוריהם לא יהיו לבגד ולא יתכסו במעשיהם מעשיהם מעשי און ופעל חמס בכפיהם׃
7
רגליהם לרע ירצו וימהרו לשפך דם נקי מחשבותיהם מחשבות און שד ושבר במסלותם׃
Jérémie 9:4
איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך׃
Ezechiel 22:13
והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך׃
Ezechiel 45:9-14
9
כה אמר אדני יהוה רב לכם נשיאי ישראל חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה׃
10
מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם׃
11
האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל החמר יהיה מתכנתו׃
12
והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם׃
13
זאת התרומה אשר תרימו ששית האיפה מחמר החטים וששיתם האיפה מחמר השערים׃
14
וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן הכר עשרת הבתים חמר כי עשרת הבתים חמר׃
Amos 8:5
לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה׃
Amos 8:6
לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר׃
Sophonie 3:5
יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Marc 10:19
הן ידעת את המצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תעשק כבד את אביך ואת אמך׃
1 Corinthiens 6:7-9
7
הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
8
אבל מונים אתם ועשקים אף את אחיכם׃
9
הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃
Ephésiens 4:28
מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
Lévitique 25:14
וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו׃
Lévitique 25:17
ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם׃
1 Samuel 12:3
הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם׃
1 Samuel 12:4
ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Jérémie 7:6
גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם׃
Michée 2:2
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃
Sophonie 3:1
הוי מראה ונגאלה העיר היונה׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃
Deutéronome 32:35
לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו׃
Job 31:13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
Job 31:14
ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃
Psaumes 94:1
אל נקמות יהוה אל נקמות הופיע׃
Psaumes 140:12
ידעת כי יעשה יהוה דין עני משפט אבינים׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Esaïe 1:23
שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃
Esaïe 1:24
לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי׃
Romains 1:18
כי נגלה חרון אלהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעולה׃
Romains 12:19
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
Ephésiens 5:6
אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃
Luc 12:5
אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃
Galates 5:21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
Ephésiens 4:17
והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם׃