1 Rois 13:1
והנה איש אלהים בא מיהודה בדבר יהוה אל בית אל וירבעם עמד על המזבח להקטיר׃
1 Rois 13:9
כי כן צוה אתי בדבר יהוה לאמר לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת׃
1 Rois 13:17
כי דבר אלי בדבר יהוה לא תאכל לחם ולא תשתה שם מים לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה׃
1 Rois 13:18
ויאמר לו גם אני נביא כמוך ומלאך דבר אלי בדבר יהוה לאמר השבהו אתך אל ביתך ויאכל לחם וישת מים כחש לו׃
1 Rois 13:22
ותשב ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דבר אליך אל תאכל לחם ואל תשת מים לא תבוא נבלתך אל קבר אבתיך׃
1 Rois 20:35
ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו בדבר יהוה הכיני נא וימאן האיש להכתו׃
1 Rois 22:14
ויאמר מיכיהו חי יהוה כי את אשר יאמר יהוה אלי אתו אדבר׃
1 Corinthiens 15:51-53
51
הנה סוד אגידה לכם הן לא כלנו נישן המות אבל כלנו נתחלף׃
52
ברגע אחד כהרף עין כתקע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף׃
53
כי מה שעתה לכליון לבוש ילבש אל כליון ואמר ימות יבוש ילבש אל מות׃
2 Corinthiens 4:14
באשר ידענו כי המעיר את האדון ישוע יעיר גם אתנו על יד ישוע ויעמידנו עמכם׃
Job 41:11
מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא׃
Psaumes 88:13
ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃
Psaumes 119:147
קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי׃
Psaumes 119:148
קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃
Matthieu 17:25
ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃