Romains 1:13
ולא אכחד מכם אחי כי פעמים רבות שמתי על לבי לבוא אליכם אך נמנע ממני עד הנה למען אמצא פרי גם בכם כמו ביתר הגוים׃
1 Corinthiens 10:1
ולא אכחד מכם אחי אשר אבותינו היו כלם תחת הענן וכלם עברו בתוך הים׃
1 Corinthiens 12:1
ובענין הרוחניות אחי לא אכחד מכם דבר׃
2 Corinthiens 1:8
כי לא נכחד מכם אחי את צרתנו אשר מצאתנו באסיא אשר כבדה עלינו עד למאד ויותר מכחנו עד כי נואשנו מן החיים׃
2 Pierre 3:8
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃
1 Thessaloniciens 4:15
כי את זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד בא האדון לא נקדם את הישנים׃
1 Thessaloniciens 5:10
אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃
1 Rois 1:21
והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים׃
1 Rois 2:10
וישכב דוד עם אבתיו ויקבר בעיר דוד׃
Daniel 12:2
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃
Matthieu 27:52
והקברים נפתחו ורבים מגופות הקדושים ישני אדמת עפר נעורו׃
Luc 8:52
וכלם בכים וספדים לה ויאמר אל תבכו כי לא מתה אך ישנה היא׃
Luc 8:53
וישחקו עליו באשר ידעו כי מתה׃
Jean 11:11-13
11
כזאת דבר ואחרי כן אמר אליהם לעזר ידידנו ישן הוא ואנכי הלך למען אעירנו׃
12
ויאמרו תלמידיו אדני אם ישן הוא יושע׃
13
וישוע דבר על מותו והמה חשבו כי על מנוחת השנה דבר׃
Actes 7:60
ויכרע על ברכיו ויצעק בקול גדול יהוה אל תשמר להם את החטא הזה ויהי אחרי דברו כדבר הזה ויישן׃
Actes 13:36
כי דוד גוע אחרי שרתו בדורו לעצת האלהים ויאסף אל אבותיו וירא את השחת׃
1 Corinthiens 15:6
ואחרי כן נראה ליותר מחמש מאות אחים כאחד אשר רבם עודם בחיים ומקצתם ישנו׃
1 Corinthiens 15:18
אזי גם אשר ישנו במשיח אבד אבדו׃
2 Pierre 3:4
איה הבטחת באו כי מאז שכבו האבות הכל עמד כמו מראשית הבריאה׃
Génèse 37:35
ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו׃
Lévitique 19:28
ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃
Deutéronome 14:1
בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת׃
Deutéronome 14:2
כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה׃
2 Samuel 12:19
וירא דוד כי עבדיו מתלחשים ויבן דוד כי מת הילד ויאמר דוד אל עבדיו המת הילד ויאמרו מת׃
2 Samuel 12:20
ויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלתו ויבא בית יהוה וישתחו ויבא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל׃
2 Samuel 18:33
וירגז המלך ויעל על עלית השער ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני׃
Job 1:21
ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃
Ezechiel 24:16-18
16
בן אדם הנני לקח ממך את מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבוא דמעתך׃
17
האנק דם מתים אבל לא תעשה פארך חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על שפם ולחם אנשים לא תאכל׃
18
ואדבר אל העם בבקר ותמת אשתי בערב ואעש בבקר כאשר צויתי׃
Jean 11:24
ותאמר אליו מרתא ידעתי כי יקום בתקומה ביום האחרון׃
Actes 8:2
וישאו אנשים חסידים את אסטפנוס ויקברהו ויספדו עליו מספד גדול׃
Ephésiens 2:12
כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃
Job 19:25-27
25
ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על עפר יקום׃
26
ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה׃
27
אשר אני אחזה לי ועיני ראו ולא זר כלו כליתי בחקי׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Ezechiel 37:11
ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו׃
1 Corinthiens 15:19
ואם בחיים האלה לבד בטחים אנחנו במשיח אמללים אנחנו מכל אדם׃