Jérémie 13:15-17
15
שמעו והאזינו אל תגבהו כי יהוה דבר׃
16
תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל׃
17
ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה׃
Romains 1:11
כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃
Romains 1:12
והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃
Romains 9:1-3
1
אמת אני מדבר במשיח ולא אשקף ודעתי מעידה לי ברוח הקדש׃
2
כי גדול עצבוני ואין קץ לדאבון לבי׃
3
כי מי יתן היתי אני מחרם מן המשיח בעד אחי שארי ובשרי׃
Romains 10:1
אחי חפץ לבבי ותפלתי לאלהים בעד ישראל אשר יושעו׃
Romains 15:29
ויודע אנכי כי בבאי אליכם אבוא במלא ברכת בשורת המשיח׃
2 Corinthiens 6:1
ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃
2 Corinthiens 6:11-13
11
פינו פתוח לכם אנשי קורנתוס ורחב לבנו׃
12
לא צר מקומכם בנו אך צר המקום במעיכם׃
13
והיה זה גמולי כמו אל בנים אנכי מדבר אם תרחיבו לבבכם גם אתם׃
Galates 4:19
בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃
Philippiens 1:8
כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃
Philippiens 2:25
ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃
Philippiens 2:26
יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃
Colossiens 1:28
ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃
Colossiens 4:12
אפפרס אשר הוא מכם שאל לשלומכם משרת המשיח הנאבק בעדכם בתפלתיו בכל עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת בכל רצון אלהים׃
Hébreux 13:17
שמעו אל מנהיגיכם והכנעו מפניהם כי שקדים הם על נפשתיכם כעתידים לתת חשבון למען יעשו זאת בשמחה ולא באנחה כי זאת לא להועיל לכם׃
Actes 20:23
אפס כי רוח הקדש מעיד בכל עיר ועיר לאמר כי מוסרות וצרות נכונו לי׃
Actes 20:24
אבל לא אחוש לאחת מהנה וגם נפשי לא יקרה בעיני למען אשלים בשמחה את מרוצתי ואת השרות אשר קבלתי מאת האדון ישוע להעיד על בשורת חסד אליהם׃
2 Corinthiens 12:15
אבל אני בכל חפץ לבבי אפזר וגם אפזר בעד נפשותיכם אף אם תחת אהבתי לכם היתרה אתם תמעיטו את אהבתכם אלי׃
Philippiens 2:17
אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃
1 Jean 3:16
בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃
Luc 7:2
ועבד לאחד משרי המאות חלה למות והוא יקר לו מאד׃
Philippiens 2:20
כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃
Philippiens 4:1
ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי׃
Colossiens 1:7
כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃
Philemon 1:1
פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃