2 Rois 5:26
ויאמר אליו לא לבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות׃
Actes 17:10
והאחים מהרו לשלח את פולוס ואת סילא לילה לברואה והם בבאם שמה הלכו לבית כנסת היהודים׃
1 Corinthiens 5:3
הן אנכי הרחוק מכם בגופי וקרוב ברוחי כבר דנתי כאלו הייתי אצלכם על האיש אשר עשה כדבר הזה׃
Colossiens 2:5
כי גם אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את תכונתכם ואמץ אמונתכם במשיח׃
1 Thessaloniciens 3:6
ועתה כשוב אלינו טימותיוס מאתכם ויבשר אתנו את בשורת אמונתכם ואהבתכם ואת אשר אתם זכרים אתנו לטובה בכל עת ונכספים לראות אתנו כאשר גם אנחנו נכספים לכם׃
1 Thessaloniciens 3:10
לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם׃
1 Thessaloniciens 3:11
והוא האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח יישר את דרכנו אליכם׃
Génèse 31:30
ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי׃
Génèse 45:28
ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות׃
Génèse 48:11
ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך׃
2 Samuel 13:39
ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום כי נחם על אמנון כי מת׃
Psaumes 63:1
מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃
Luc 22:15
ויאמר אליהם נכסף נכספתי לאכל אתכם את הפסח הזה לפני ענותי׃
Romains 1:13
ולא אכחד מכם אחי כי פעמים רבות שמתי על לבי לבוא אליכם אך נמנע ממני עד הנה למען אמצא פרי גם בכם כמו ביתר הגוים׃
Romains 15:23
אבל כעת אשר אין עוד מקום לי בגלילות האלה ונכסף נכספתי לבא אליכם זה שנים רבות׃
Philippiens 1:22-26
22
אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃
23
כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃
24
אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃
25
ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃
26
למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃