Romains 1:8
בראשונה אודה לאלהי בישוע המשיח על כלכם אשר ספר אמונתכם בכל העולם׃
Romains 1:9
כי האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו לעד לי כי תמיד אני מזכיר אתכם׃
Romains 6:17
אבל תודת לאלהים כי הייתם עבדי החטא ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו׃
1 Corinthiens 1:4
אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃
Ephésiens 1:15
בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃
Ephésiens 1:16
לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃
Philippiens 1:3
אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃
Philippiens 1:4
ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם׃
Colossiens 1:3
נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃
Philemon 1:4
מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃