Colossiens 4:7
את כל הקרת אותי וידיעכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן ועבד עמיתי באדון׃
Philemon 1:10-19
10
אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃
11
אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך׃
12
ואתה קבל נא אתו שהוא מעי׃
13
חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה׃
14
אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה׃
15
כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם׃
16
ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון׃
17
והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני׃
18
ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃
19
אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃