Romains 16:5
שאלו לשלום אפינטוס חביבי שהוא ראשית אכיא למשיח׃
1 Corinthiens 16:9
כי נפתח לי פתח גדול ורב פעלים ורבים המתקוממים׃
Philemon 1:2
ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃