Psaumes 103:13
כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃
Proverbes 3:12
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃
Proverbes 4:1-4
1
שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃
2
כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו׃
3
כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃
4
וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃
Ephésiens 6:4
ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃
1 Thessaloniciens 2:11
ואתם ידעתם כי כאב את בניו הזהרנו את כל אחד מכם ודברנו על לבו׃
Hébreux 12:5-11
5
ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
6
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את בן ירצה׃
7
אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃
8
אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃
9
ועוד אם אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה׃
10
כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃
11
וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדים בו׃