Génèse 2:23
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃
Génèse 2:24
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃
Génèse 24:67
ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו׃
Proverbes 5:18
יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃
Proverbes 5:19
אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃
Ecclesiaste 9:9
ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש׃
Malachie 2:14-16
14
ואמרתם על מה על כי יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך׃
15
ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃
16
כי שנא שלח אמר יהוה אלהי ישראל וכסה חמס על לבושו אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו׃
Luc 14:26
איש כי יבוא אלי ולא ישנא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת אחיו ואת אחיתיו ואף גם את נפשו לא יוכל להיות תלמידי׃
Ephésiens 5:25
האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃
Ephésiens 5:28
כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃
Ephésiens 5:29
כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃
Ephésiens 5:33
ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃
1 Pierre 3:7
וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃
Colossiens 3:21
האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃
Romains 3:14
אשר אלה פיהם מלא ומררות׃
Ephésiens 4:31
כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃
Jacques 3:14
ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃