Génèse 3:16
אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך׃
Ester 1:20
ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן׃
1 Corinthiens 11:3
אך חפץ אנכי שתדעו כי ראש כל איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים׃
1 Corinthiens 14:34
נשיכם בכנסיות תשתקנה כי לא נתנה להן רשות לדבר כי אם להכנע כאשר גם אמרה התורה׃
Ephésiens 5:22-24
22
הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃
23
כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃
24
אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃
Ephésiens 5:33-24
1 Timothée 2:12
ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃
Tite 2:4
ומישרות את הצעירות לאהב את בעליהן ולאהב את בניהן׃
Tite 2:5
ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃
1 Pierre 3:1-6
1
וכן אתן הנשים הכנענה לפני בעליכן למען גם אם יש אשר אינם שמעים לדבר יקנו באין אמר ודברים על ידי מעשי הנשים׃
2
בראותם כי תצנענה לכת ביראה׃
3
ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃
4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
5
כי כן התקשטו לפנים גם הנשים הקדשות המיחלות לאלהים בהכנען לפני בעליהן׃
6
כשרה אשר שמעה בקול אברהם ותקרא לו אדון אשר אתן הייתן לה לבנות בעשותכן הטוב ולא תיראנה מפחד׃
Actes 5:29
ויען פטרוס והשליחים ויאמרו הלא עלינו להקשיב בקול אלהים מהקשיב בקול בני אדם׃
Ephésiens 5:3
אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃
Ephésiens 6:1
שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃