Jean 5:39
דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם והמה המעידים עלי׃
Jean 5:40
ואתם אינכם אבים לבוא אלי להיות לכם חיים׃
2 Timothée 3:15
ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃
Hébreux 4:12
כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃
Hébreux 4:13
ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃
1 Pierre 1:11
בחקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם בהגידו מראש את ענויי המשיח ואת הגדלות אשר אחריהם׃
1 Pierre 1:12
ונגלה להם כי לא לפנשם כי אם לנו שרתו בדברים ההם אשר הגד לכם עתה על פי המבשרים אתכם ברוח הקדש השלוח משמים דברים אשר מלאכי אלהים חמדו להשקיף אל תוכם׃
Apocalypse 19:10
ואפל לפני רגליו להשתחות לו ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך אשר להם עדות ישוע השתחוה לאלהים כי עדות ישוע היא רוח הנבואה׃
Deutéronome 6:6-9
6
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃
7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃
8
וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך׃
9
וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך׃
Deutéronome 11:18-20
18
ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם׃
19
ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃
20
וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Jérémie 15:16
נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות׃
Luc 2:51
וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה׃
Jean 15:7
והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
1 Jean 2:14
כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃
1 Jean 2:24
ואתם יקם נא בכם הדבר אשר שמעתם מראש ואם יקום בכם אשר שמעתם מראש אז גם אתם תקומו בבן ובאב׃
1 Jean 2:27
ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃
2 Jean 1:2
למען האמת העמדת בקרבנו וגם תהיה עמנו לעולם׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Tite 3:6
אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו׃
Colossiens 1:9
בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃
1 Rois 3:9-12
9
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃
10
וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את הדבר הזה׃
11
ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט׃
12
הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך׃
1 Rois 3:28-12
Proverbes 2:6
כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃
Proverbes 2:7
וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם׃
Proverbes 14:8
חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃
Proverbes 18:1
לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃
Esaïe 10:2
להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו׃
Ephésiens 1:17
כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃
Ephésiens 5:17
על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃
Jacques 1:5
ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Colossiens 1:28
ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃
Romains 15:14
והנה אחי מבטח אני בכם כי גם אתם בעצמכם מלאי אהבת חסד ממלאים כל דעת ותוכלו להוכיח איש את רעהו׃
1 Thessaloniciens 4:18
לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃
1 Thessaloniciens 5:11
על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃
1 Thessaloniciens 5:12
והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃
2 Thessaloniciens 3:15
אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח׃
Hébreux 12:12-15
12
על כן חזקו ידים רפות וברכים כשלות׃
13
ומעגל רגליכם פלסו למען לא תטה הצלעה מן הדרך כי אם תרפא׃
14
רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃
15
והזהרו פן יש בכם איש מתאחר מחסד אלהים פן יוגיעכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים׃
Matthieu 26:30
ויהי אחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים׃
1 Corinthiens 14:26
ועתה מה לעשות אחי בהקהלכם יחד כל אחד ואחד מכם יש לו מזמור יש לו הוראה יש לו לשון יש לו חזון יש לו באור אך יעשה הכל להבנות׃
Ephésiens 5:19
ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃
Jacques 5:13
כי יצר לאיש בכם הוא יתפלל ואשר ייטב לבו הוא יזמר׃
1 Chroniques 25:7
ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה׃
Néhémie 12:46
כי בימי דויד ואסף מקדם ראש המשררים ושיר תהלה והדות לאלהים׃
Psaumes 32:7
אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃
Psaumes 119:54
זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃
Cantique des Cantiques 1:1
שיר השירים אשר לשלמה׃
Esaïe 5:1
אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שמן׃
Esaïe 26:1
ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל׃
Esaïe 30:29
השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוה אל צור ישראל׃
Apocalypse 5:9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃
Apocalypse 14:3
וישירו כשיר חדש לפני הכסא ולפני ארבע החיות ולפני הזקנים ואין איש אשר יכל ללמד את השיר זולתי מאת האלף וארבעים וארבעת האלפים ההם אשר נקנו מן הארץ׃
Apocalypse 15:3
וישירו את שירת משה עבד אלהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יהוה אלהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃
Psaumes 28:7
יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 30:12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 47:6
זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃
Psaumes 47:7
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
Psaumes 63:4-6
4
כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃
5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
6
אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך׃
Psaumes 71:23
תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׃
Psaumes 103:1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
Psaumes 103:2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
Psaumes 138:1
לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך׃
1 Corinthiens 14:15
ועתה מה לעשות אתפללה ברוחי ואתפללה גם בשכלי אזמרה ברוחי ואזמרה גם בשכלי׃