Romains 15:1
ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃
Romains 15:2
כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃
2 Corinthiens 6:6
בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה׃
Galates 6:2
שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃
Ephésiens 4:2
בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃
Ephésiens 4:32
והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃
Matthieu 5:44
אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃
Matthieu 6:12
וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו׃
Matthieu 6:14
כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם׃
Matthieu 6:15
ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם׃
Matthieu 18:21-35
21
ויגש אליו פטרוס ויאמר לו אדני כמה פעמים יחטא לי אחי וסלחתי לו העד שבע פעמים׃
22
ויאמר אליו ישוע לא אמר לך עד שבע פעמים כי אם עד שבעים ושבע׃
23
על כן דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר חפץ לעשות חשבון עם עבדיו׃
24
וכאשר החל לחשב הובא לפניו איש אשר חיב לו עשרת אלפים ככרי כסף׃
25
ולא היה לו לשלם ויצו אדניו למכר אותו ואת אשתו ואת בניו ואת כל אשר לו וכן ישלם׃
26
ויפל העבד וישתחו לו לאמר אדני הארך לי אפך ואת כל אשלמה לך׃
27
ויהמו רחמי אדוני העבד ההוא ויפטרהו וישמט לו את החוב׃
28
ויצא העבד ההוא מלפניו וימצא אחד מחבריו העבדים והוא חיב לו מאה דינרים ויחזק בו ויחנקהו לאמר שלם את אשר אתה חיב לי׃
29
ויפל חברו לפני רגליו ויבקש ממנו לאמר הארך לי אפך ואשלמה לך הכל׃
30
והוא מאן וילך וישליכהו במשמר עד כי ישלם לו את חובו׃
31
וחבריו העבדים ראו את הנעשה ויעצבו מאד ויבאו ויגידו לאדניהם את כל אשר נעשה׃
32
ויקרא אליו אדניו ויאמר לו אתה העבד הרע את כל החוב ההוא השמטתי לך יען אשר בקשת ממני׃
33
הלא היה לך גם אתה לרחם על העבד חברך כאשר רחמתי אני עליך׃
34
ויקצף אדניו ויסגר אותו למיסרים עד כי ישלם את כל חובו׃
35
ככה יעשה לכם גם אבי שבשמים אם לא תסלחו איש איש לאחיו בכל לבבכם את חטאתם׃
Marc 11:25
וכי תעמדו להתפלל תסלחו לכל איש את אשר בלבבכם עליו למען יסלח לכם אביכם שבשמים אף הוא את פשעיכם׃
Luc 6:35-37
35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
36
לכן היו רחמנים כאשר גם אביכם רחום הוא׃
37
ואל תשפטו ולא תשפטו אל תחיבו ולא תחיבו נקו ותנקו׃
Luc 11:4
וסלח לנו את חובתנו כי סלחים גם אנחנו לכל החיב לנו ואל תביאנו לידי נסיון כי אם הצילנו מן הרע׃
Luc 17:3
השמרו לנפשותיכם אם יחטא לך אחיך הוכח לו ואם ינחם סלח לו׃
Luc 17:4
ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו׃
Luc 23:34
ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל׃
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
Matthieu 18:15-17
15
וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃
16
ואם לא ישמע קח עמך עוד אחד או שנים למען על פי שנים או שלשה עדים יקום כל דבר׃
17
ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס׃
1 Corinthiens 6:7
הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
1 Corinthiens 6:8
אבל מונים אתם ועשקים אף את אחיכם׃
Luc 5:20-24
20
וירא את אמונתם ויאמר אליו בן אדם נסלחו לך חטאתיך׃
21
ויחלו הסופרים והפרושים לחשב מחשבות לאמר מי הוא זה המדבר גדופים מי יוכל לסלח חטאים מבלעדי האלהים לבדו׃
22
וידע ישוע את מחשבותם ויען ויאמר אליהם מה אתם חשבים בלבבכם׃
23
מה הוא הנקל האמר נסלחו לך חטאתיך אם אמר קום והתהלך׃
24
אך למען תדעון כי בן האדם יש לו השלטן בארץ לסלח חטאים ויאמר אל נכה האברים אמר אני אליך קום ושא את ערשך ולך לך אל ביתך׃
Luc 7:48-50
48
ויאמר אליה נסלחו לך חטאתיך׃
49
ויחלו המסבים עמו לאמר בלבם מי הוא זה אשר גם יסלח חטאים׃
50
ויאמר אל האשה אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
2 Corinthiens 2:10
ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃
Ephésiens 4:32
והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃
Ephésiens 5:2
והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃
1 Pierre 2:21
כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃