Nombres 5:23
וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים׃
Néhémie 4:5
ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים׃
Psaumes 51:1
למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃
Psaumes 51:9
הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃
Esaïe 43:25
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃
Esaïe 44:22
מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך׃
Actes 3:19
לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם׃
Colossiens 2:20
לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃
Ester 3:12
ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר צוה המן אל אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך׃
Ester 8:8
ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב׃
Daniel 5:7
קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא כשדיא וגזריא ענה מלכא ואמר לחכימי בבל די כל אנש די יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש והמונכא די דהבא על צוארה ותלתי במלכותא ישלט׃
Daniel 5:8
אדין עללין כל חכימי מלכא ולא כהלין כתבא למקרא ופשרא להודעה למלכא׃
Luc 1:6
ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
Galates 4:1-4
1
ואני אמר היורש כל עת היותו קטן אין הבדל בינו ובין העבד אף אם הוא אדון הכל׃
2
אלא הוא תחת יד אמנים ופקידי הבית עד לזמן המיעד לו מאת אביו׃
3
ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃
4
ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃
Ephésiens 2:14-16
14
כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃
15
בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃
16
וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃
Hébreux 7:18
בעבור כי המצוה הקדמת הוסרה בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל׃
Hébreux 8:13
הנה באמרו ברית חדשה ישן את הראשונה ומה שהוא נושן ומזקין קרוב הוא אל קצו׃
Hébreux 9:9
והוא משל על העת ההוה אשר בה מקריבים מנחות וזבחים אשר לא יוכלו להשלים את לבב העבד׃
Hébreux 9:10
אך משפטי הגוף המה עם המאכלות והמשקים והטבילות השנות אשר הושמו עד עת התקון׃
Hébreux 10:8
אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אתם על פי התורה׃
Hébreux 10:9
אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה׃
Esaïe 57:14
ואמר סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי׃
2 Thessaloniciens 2:7
כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד כה׃