Daniel 3:16
ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא חשחין אנחנה על דנה פתגם להתבותך׃
Matthieu 6:25-33
25
על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
26
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃
27
ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת׃
28
וללבוש למה תדאגו התבוננו נא אל שושני השדה הצמחות אינן עמלות ואינן טות׃
29
ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃
30
ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃
31
לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש׃
32
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Matthieu 10:19
וכי ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו׃
Matthieu 13:22
והנזרע בין הקצים הוא השמע את הדבר ודאגת העולם הזה ומרמת העשר ימעכו את הדבר ופרי לא יהיה לו׃
Luc 10:41
ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת על הרבה׃
Luc 12:29
גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃
1 Corinthiens 7:21
אם נקראת בהיותך עבד אל ירע בעיניך אלא אם תשיג ידך לצאת לחפשי בחר בזה׃
1 Corinthiens 7:32
ואני חפצתי שתהיו בלי דאגה מי שאין לו אשה דאג לאשר לאדון איך ייטב בעיני האדון׃
1 Pierre 5:7
השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃
Génèse 32:7-12
7
ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות׃
8
ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה׃
9
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך׃
10
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות׃
11
הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים׃
12
ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב׃
1 Samuel 1:15
ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את נפשי לפני יהוה׃
1 Samuel 30:6
ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בנו ועל בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו׃
2 Chroniques 32:20
ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת ויזעקו השמים׃
2 Chroniques 33:12
וכהצר לו חלה את פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו׃
2 Chroniques 33:13
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים׃
Psaumes 34:5-7
5
הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו׃
6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
7
חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃
Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Psaumes 55:17
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃
Psaumes 55:22
השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
Psaumes 62:8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Proverbes 3:5
בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃
Proverbes 3:6
בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
Proverbes 16:3
גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃
Jérémie 33:3
קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃
Matthieu 7:7
שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Matthieu 7:8
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃
Luc 18:1
וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃
Luc 18:7
והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם׃
Luc 12:22
ויאמר אל תלמידיו לכן אני אמר לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו׃
Ephésiens 6:18
והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃
Colossiens 4:2
התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃
1 Thessaloniciens 5:17
התמידו בתפלה׃
1 Thessaloniciens 5:18
הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
Jude 1:20
ואתם האהובים הבנו באמונתכם הנעלה על כל בקדשתה והתפללו ברוח הקדש׃
Jude 1:21
ושמרתם את נפשתיכם באהבת אלהים וחכיתם לרחמי אדנינו ישוע המשיח לחיי העולם׃
1 Samuel 7:12
ויקח שמואל אבן אחת וישם בין המצפה ובין השן ויקרא את שמה אבן העזר ויאמר עד הנה עזרנו יהוה׃
2 Corinthiens 1:11
בעזרכם אתנו בתפלתכם למען יודו רבים בעדנו על מתנת החסד שהיתה לנו על ידי רבים׃
Ephésiens 5:20
והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃
Colossiens 3:15
וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃
Colossiens 3:17
וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃
Proverbes 15:8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃
Cantique des Cantiques 2:14
יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה׃
Matthieu 6:8
ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו׃