Romains 16:16
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃
2 Corinthiens 13:13
]31-21[׃
Hébreux 13:24
שאלו לשלום כל מנהיגיכם ולשלום כל הקדשים בני ארץ איטליא שאלים לשלומכם׃
1 Pierre 5:13
חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃
3 Jean 1:14
אבל אקוה לראותך במהרה ופה אל פה נדבר׃ [ (III 1:15) שלום לך הרעים שאלים לשלומך שאל לשלום הרעים לאיש איש בשמו׃ ]
Philippiens 1:13
עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃