Philippiens 2:2
השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
Philippiens 2:3
ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
Philippiens 3:16
רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
Génèse 45:24
וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך׃
Psaumes 133:1-3
1
שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃
2
כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃
3
כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃
Marc 9:50
טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם׃
Romains 12:16-18
16
לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃
17
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
18
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃
1 Corinthiens 1:10
והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
Ephésiens 4:1-8
1
לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
2
בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃
3
ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃
4
גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃
5
אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃
6
אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃
7
אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃
8
על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃
1 Thessaloniciens 5:13
אשר תנהגו בם כבוד עד למעלה באהבה למען פעלתם ויהי שלום ביניכם׃
Hébreux 12:14
רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Jacques 3:18
ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃
1 Pierre 3:8-11
8
וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃
9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃
10
כי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב יצר לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה׃
11
יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃