2 Samuel 22:7
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃
2 Chroniques 18:13
ויאמר מיכיהו חי יהוה כי את אשר יאמר אלהי אתו אדבר׃
Néhémie 5:19
זכרה לי אלהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה׃
Daniel 6:22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃
Michée 7:7
ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃
Jean 20:17
ויאמר אליה ישוע אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם׃
Jean 20:27
ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין׃
Romains 1:8
בראשונה אודה לאלהי בישוע המשיח על כלכם אשר ספר אמונתכם בכל העולם׃
2 Corinthiens 12:21
פן אשוב לבוא וישפילני אלהי אצלכם ואתאבל על רבים אשר חטאו כבר ולא שבו מן הטמאה ומן הזנות ומן הזמה אשר עשו׃
Philemon 1:4
מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃
Génèse 48:15
ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה׃
Deutéronome 8:3
ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃
Deutéronome 8:4
שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה׃
Néhémie 9:15
ולחם משמים נתתה להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם׃
Psaumes 23:1-5
1
מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃
2
בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃
3
נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃
4
גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃
5
תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה׃
Psaumes 41:1-3
1
למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃
2
יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃
3
יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Psaumes 112:5-9
5
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
6
כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃
7
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃
8
סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃
9
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
Proverbes 3:9
כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃
Proverbes 3:10
וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃
Proverbes 11:24
יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃
Proverbes 11:25
נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃
Malachie 3:10
הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃
Luc 12:30-33
30
כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃
31
אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃
32
אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃
33
מכרו את רכושכם ותנו צדקה עשו לכם כיסים אשר לא יבלו ואוצר בשמים אשר לא יגרע לעולם אשר גנב לא יקרב אליו וסס לא יאכלהו׃
2 Corinthiens 9:8-11
8
ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃
9
ככתוב פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד׃
10
והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃
11
למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃
Psaumes 36:8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
Psaumes 104:24
מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃
Psaumes 130:7
יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות׃
Romains 9:23
להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Ephésiens 1:7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Ephésiens 1:18
ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃
Ephésiens 2:7
להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃
Ephésiens 3:8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
Ephésiens 3:16
לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃
Colossiens 1:27
אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Romains 8:18
כי אחשב אשר ענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להגלות עלינו׃
2 Corinthiens 4:17
כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃
1 Thessaloniciens 2:12
ונעד בכם ללכת כראוי לפני האלהים הקורא אתכם למלכותו ולכבודו׃
1 Pierre 5:1
את הזקנים אשר בקרבכם אזהיר אנכי עמיתם הזקן ועד ענויי המשיח וגם חבר לכבוד העתיד להגלות׃
1 Pierre 5:10
ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃