Philippiens 2:26
יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃
Génèse 45:27
וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם׃
Génèse 45:28
ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות׃
Génèse 46:29
ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד׃
Génèse 46:30
ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי׃
Génèse 48:11
ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך׃
Jean 16:22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
Actes 20:38
וביותר התעצבו על הדבר אשר דבר כי לא יוסיפו עוד לראות פניו וילוהו אל האניה׃
2 Timothée 1:4
ונכספתי לראותך בזכרי את דמעותיך למען אמלא שמחה׃
Philippiens 2:27
אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃
2 Corinthiens 2:3
וזאת כתבתי לכם פן יהיה לי בבואי עצב מאלה אשר היה לי לשמח עליהם ובטח אני בכלכם כי שמחתי היא שמחת כלכם׃
1 Jean 1:3
את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם אתם והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח׃
1 Jean 1:4
ואת זאת כתבים אנחנו לכם למען תהיה שמחתכם שלמה׃