Philippiens 1:3
אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃
Philippiens 1:8
כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃
Philippiens 4:1
ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי׃
2 Samuel 13:39
ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום כי נחם על אמנון כי מת׃
Romains 1:11
כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃
2 Corinthiens 9:14
והם בהתחננם בעדכם נכספים לכם בעבור חסד האלהים אשר גבר עליכם׃
Job 9:27
אם אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה׃
Psaumes 69:20
חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃
Proverbes 12:25
דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃
Esaïe 61:3
לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃
Matthieu 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃
Matthieu 26:37
ויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג׃
Romains 9:2
כי גדול עצבוני ואין קץ לדאבון לבי׃
1 Pierre 1:6
אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃
2 Samuel 24:17
ויאמר דוד אל יהוה בראתו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי׃
Jean 11:35
ויבך ישוע׃
Jean 11:36
ויאמרו היהודים הנה מה גדלה אהבתו אתו׃
Actes 21:13
ויען פולוס ויאמר מה לכם אשר תבכו ותשברו לבבי כי נכון אנכי לא לבד להאסר כי גם למות בירושלים על שם ישוע האדון׃
Romains 12:15
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃
1 Corinthiens 12:26
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
Galates 6:2
שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃
Ephésiens 3:13
בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃