Philippiens 2:2
השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
Philippiens 2:22
ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃
Psaumes 55:13
ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃
Proverbes 31:29
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃
Jean 10:13
השכיר ינוס כי שכיר הוא ולא ידאג לצאן׃
Jean 12:6
והוא לא דבר את זאת מחמלתו על העניים כי אם גנב היה וכיס הכסף אתו וישא כל אשר ישימו בו׃
1 Corinthiens 1:10
והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
1 Corinthiens 1:11
כי הגד לי עליכם ביד בני בית כלואה כי יש מריבות ביניכם׃
Colossiens 4:11
וישוע הנקרא יוסטוס אשר הם מן המולים אלה לבדם מן העזרים למלכות האלהים היו לי לנחמה׃
1 Timothée 1:2
אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃
2 Timothée 1:5
כי באתי לזכר את אמונתך בלתי צבועה ששכנה כבר בלואיס זקנתך ובאבניקה אמך ומבטח אני כי תשכן גם בך׃
1 Samuel 18:1
ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו׃
1 Samuel 18:3
ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו׃