Nombres 11:1-5
1
ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה׃
2
ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש׃
3
ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש יהוה׃
4
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃
5
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים׃
Exode 17:7
ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין׃
Nombres 11:4
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃
Nombres 11:34
ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים׃