Exode 32:7
וידבר יהוה אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים׃
Exode 32:8
סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים׃
Deutéronome 4:16
פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה׃
Deutéronome 31:29
כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם׃
Deutéronome 32:5
שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל׃
Génèse 6:11
ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס׃
Génèse 6:12
וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ׃
Jude 1:10
ואלה מגדפים את אשר לא ידעו ובדברים אשר יבינו מחק טבעים כבהמות הסכלות בהמה ישחיתו את נפשם׃
Deutéronome 9:16
וארא והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם׃
Juges 2:17
וגם אל שפטיהם לא שמעו כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות יהוה לא עשו כן׃
Psaumes 78:57
ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה׃
Osée 6:4
מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃
Galates 1:6
תמה אני כי סרתם מהר מאחרי הקרא אתכם בחסד המשיח אל בשורה זרה׃