Exode 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Exode 34:7
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים׃
Nombres 14:18
יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים׃
2 Chroniques 30:9
כי בשובכם על יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו׃
Néhémie 1:5
ואמר אנא יהוה אלהי השמים האל הגדול והנורא שמר הברית וחסד לאהביו ולשמרי מצותיו׃
Néhémie 9:31
וברחמיך הרבים לא עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל חנון ורחום אתה׃
Psaumes 86:5
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃
Psaumes 86:15
ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Psaumes 116:5
חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃
Psaumes 145:8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃
Psaumes 145:9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃
Jonas 4:2
ויתפלל אל יהוה ויאמר אנה יהוה הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃
Michée 7:18
מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃
Lévitique 26:42
וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃
Lévitique 26:45
וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להית להם לאלהים אני יהוה׃
Psaumes 105:8
זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃
Psaumes 111:5
טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃
Psaumes 111:9
פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו׃
Jérémie 14:21
אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו׃
Luc 1:72
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃