Deutéronome 28:53
ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך׃
Jérémie 14:18
אם יצאתי השדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב כי גם נביא גם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו׃
Lamentations 4:4-9
4
דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃
5
האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃
6
ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃
7
זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃
8
חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃
9
טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי׃
Lamentations 5:10
עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב׃
Psaumes 18:12-14
12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
Psaumes 120:4
חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃
Habaquq 3:5
לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃
Lévitique 26:22
והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם׃
Jérémie 15:3
ופקדתי עליהם ארבע משפחות נאם יהוה את החרב להרג ואת הכלבים לסחב ואת עוף השמים ואת בהמת הארץ לאכל ולהשחית׃
Jérémie 16:4
ממותי תחלאים ימתו לא יספדו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ׃
Ezechiel 5:17
ושלחתי עליכם רעב וחיה רעה ושכלך ודבר ודם יעבר בך וחרב אביא עליך אני יהוה דברתי׃
Ezechiel 14:15
לו חיה רעה אעביר בארץ ושכלתה והיתה שממה מבלי עובר מפני החיה׃
Ezechiel 14:21
כי כה אמר אדני יהוה אף כי ארבעת שפטי הרעים חרב ורעב וחיה רעה ודבר שלחתי אל ירושלם להכרית ממנה אדם ובהמה׃
Génèse 3:14
ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך׃
Génèse 49:15
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד׃
Esaïe 65:25
זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל תבן ונחש עפר לחמו לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי אמר יהוה׃
Amos 9:3
ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם׃