Matthieu 5:23
לכן אם תקריב קרבנך אל המזבח ושם תזכר כי יש לאחיך דבר עליך׃
Matthieu 5:24
עזוב תעזב שם את קרבנך לפני המזבח וקדם ללכת לכפר פני אחיך ואחרי כן בוא הקרב את קרבנך׃
Matthieu 23:19
אתם הכסילים והעורים כי מה הוא הגדול אם הקרבן או המזבח המקדש את הקרבן׃
Hébreux 13:10-12
10
יש לנו מזבח אשר אינם רשאים לאכל מעליו משרתי המשכן׃
11
כי הבהמות אשר הובא דמן בקדש לכפרת החטא על ידי הכהן הגדול גויתיהן נשרפו מחוץ למחנה׃
12
בעבור זאת גם ישוע למען קדש בדמו את העם ענה מחוץ לשער׃