Proverbes 12:10
יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃
1 Corinthiens 9:9
כי כתוב בתורת משה לא תחסם שור בדישו הלשורים הושש האלהים׃
1 Corinthiens 9:10
או אך למעננו מדבר אכן למעננו נכתב כי החרש יחרש אלי תקוה והדש ידוש אלי תקוה לקחת חלקו בתקוה׃
1 Timothée 5:17
הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃
1 Timothée 5:18
כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃
Esaïe 28:27
כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט׃
Osée 10:11
ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב׃