Lévitique 19:35
לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃
Lévitique 19:36
מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃
Proverbes 11:1
מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃
Proverbes 16:11
פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס׃
Proverbes 20:10
אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃
Ezechiel 45:10
מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם׃
Ezechiel 45:11
האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל החמר יהיה מתכנתו׃
Amos 8:5
לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה׃
Michée 6:11
האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃
Michée 6:12
אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם׃