Deutéronome 4:42
לנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמול שלשום ונס אל אחת מן הערים האל וחי׃
Nombres 35:15-24
15
לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה׃
16
ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃
17
ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃
18
או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃
19
גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימיתנו׃
20
ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת׃
21
או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו׃
22
ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה׃
23
או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו׃
24
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה׃
Deutéronome 19:6
פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום׃
Génèse 31:2
וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום׃
Josué 3:4
אך רחוק יהיה ביניכם ובינו כאלפים אמה במדה אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום׃
1 Chroniques 11:2
גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל׃
Esaïe 30:33
כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה׃