Jérémie 18:18
ויאמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל נקשיבה אל כל דבריו׃
Aggée 2:11
כה אמר יהוה צבאות שאל נא את הכהנים תורה לאמר׃
Malachie 2:7
כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה צבאות הוא׃
Deutéronome 19:17-21
17
ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם׃
18
ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו׃
19
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך׃
20
והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך׃
21
ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל׃
Ezechiel 44:24
ועל ריב המה יעמדו לשפט במשפטי ושפטהו ואת תורתי ואת חקתי בכל מועדי ישמרו ואת שבתותי יקדשו׃