Deutéronome 1:17
לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו׃
Exode 18:26
ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם׃
1 Rois 3:16-28
16
אז תבאנה שתים נשים זנות אל המלך ותעמדנה לפניו׃
17
ותאמר האשה האחת בי אדני אני והאשה הזאת ישבת בבית אחד ואלד עמה בבית׃
18
ויהי ביום השלישי ללדתי ותלד גם האשה הזאת ואנחנו יחדו אין זר אתנו בבית זולתי שתים אנחנו בבית׃
19
וימת בן האשה הזאת לילה אשר שכבה עליו׃
20
ותקם בתוך הלילה ותקח את בני מאצלי ואמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה ואת בנה המת השכיבה בחיקי׃
21
ואקם בבקר להיניק את בני והנה מת ואתבונן אליו בבקר והנה לא היה בני אשר ילדתי׃
22
ותאמר האשה האחרת לא כי בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי ותדברנה לפני המלך׃
23
ויאמר המלך זאת אמרת זה בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי׃
24
ויאמר המלך קחו לי חרב ויבאו החרב לפני המלך׃
25
ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשנים ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת׃
26
ותאמר האשה אשר בנה החי אל המלך כי נכמרו רחמיה על בנה ותאמר בי אדני תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתהו וזאת אמרת גם לי גם לך לא יהיה גזרו׃
27
ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו׃
28
וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט׃
2 Chroniques 19:8-10
8
וגם בירושלם העמיד יהושפט מן הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם׃
9
ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת יהוה באמונה ובלבב שלם׃
10
וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין דם לדם בין תורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה קצף עליכם ועל אחיכם כה תעשון ולא תאשמו׃
Aggée 2:11
כה אמר יהוה צבאות שאל נא את הכהנים תורה לאמר׃
Malachie 2:7
כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה צבאות הוא׃
Deutéronome 19:4
וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם׃
Deutéronome 19:10
ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים׃
Deutéronome 19:11
וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל׃
Exode 21:12-14
12
מכה איש ומת מות יומת׃
13
ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה׃
14
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃
Exode 21:20-14
Exode 21:22-14
Exode 21:28-14
Exode 22:2
אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃
Nombres 35:11
והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה׃
Nombres 35:16
ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃
Nombres 35:19-34
19
גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימיתנו׃
20
ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת׃
21
או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו׃
22
ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה׃
23
או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו׃
24
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה׃
25
והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש׃
26
ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה׃
27
ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את הרצח אין לו דם׃
28
כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרצח אל ארץ אחזתו׃
29
והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם׃
30
כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות׃
31
ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת׃
32
ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן׃
33
ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו׃
34
ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה כי אני יהוה שכן בתוך בני ישראל׃
Deutéronome 12:5
כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה׃
Deutéronome 19:17
ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם׃
Psaumes 122:4
ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃
Psaumes 122:5
כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃