Deutéronome 6:6-9
6
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃
7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃
8
וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך׃
9
וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך׃
Deutéronome 11:18
ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם׃
Josué 1:8
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃
Psaumes 1:2
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
Psaumes 119:97-100
97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
98
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃
99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
100
מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃
Jean 5:39
דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם והמה המעידים עלי׃
2 Timothée 3:15-17
15
ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃
16
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃
17
למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃