Exode 12:8
ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו׃
Exode 12:9
אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו׃
2 Chroniques 35:13
ויבשלו הפסח באש כמשפט והקדשים בשלו בסירות ובדודים ובצלחות ויריצו לכל בני העם׃
Psaumes 22:14
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃
Psaumes 22:15
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃
Deutéronome 16:2
וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם׃
Deutéronome 16:6
כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים׃
2 Rois 23:23
כי אם בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה ליהוה בירושלם׃
Jean 2:13
ויקרבו ימי חג הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים׃
Jean 2:23
ויהי בהיתו בירושלים בחג הפסח האמינו רבים בשמו כי ראו האתות אשר עשה׃
Jean 11:55
ויקרבו ימי הפסח ליהודים ועם רב עלו מן הארץ ירושלימה לפני הפסח למען יטהרו׃