Exode 12:15
שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד יום השבעי׃
Exode 13:7
מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך׃
Exode 34:25
לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח׃
Exode 12:10
ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו׃