Deutéronome 24:17
לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה׃
Deutéronome 27:19
ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן׃
Exode 23:2
לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃
Exode 23:6-8
6
לא תטה משפט אבינך בריבו׃
7
מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃
8
ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃
Lévitique 19:15
לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃
1 Samuel 8:3
ולא הלכו בניו בדרכו ויטו אחרי הבצע ויקחו שחד ויטו משפט׃
1 Samuel 12:3
הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם׃
Job 31:21
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃
Job 31:22
כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃
Proverbes 17:23
שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃
Ecclesiaste 7:7
כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה׃
Esaïe 1:17
למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃
Esaïe 1:23
שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃
Esaïe 33:15
הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע׃
Jérémie 5:28
שמנו עשתו גם עברו דברי רע דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו׃
Ezechiel 22:12
שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
Habaquq 1:4
על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל׃
Sophonie 3:3-5
3
שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר׃
4
נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה׃
5
יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת׃
Actes 16:37
ויאמר פולוס אליהם הכה הכונו נגד כל העם בלא דין ומשפט ואנחנו אנשים רומיים וישליכו אתנו במשמר ועתה נסתר יגרשונו אל נא כי אם יבאו המה ויוציאונו׃
Actes 23:3
ויאמר אליו פולוס יככה אלהים הקיר המסיד האמנם ישב אתה לדין אתי כתורה ואתה מצוה להכותי שלא כתורה׃
Deutéronome 1:16
ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו׃
Deutéronome 1:17
לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו׃
Deutéronome 10:17
כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד׃
Exode 23:7
מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃
Exode 23:8
ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃
Proverbes 24:23
גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב׃
Proverbes 24:28
אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיך׃
Actes 10:34
ויפתח פטרוס את פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים׃