Lévitique 23:36-42
36
שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
37
אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו׃
38
מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תתנו ליהוה׃
39
אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון׃
40
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים׃
41
וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו׃
42
בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת׃
Nombres 29:12-38
12
ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים׃
13
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו׃
14
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם׃
15
ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים׃
16
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
17
וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
18
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
19
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃
20
וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
21
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
22
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
23
וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
24
מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
25
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
26
וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
27
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
28
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
29
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
30
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
31
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃
32
וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
33
ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם׃
34
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
35
ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
36
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם׃
37
מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט׃
38
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
Deutéronome 16:10
ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך׃
Deutéronome 7:13
ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך׃
Deutéronome 28:8-12
8
יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
9
יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו׃
10
וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃
11
והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך׃
12
יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃
Deutéronome 30:16
אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה׃