Deutéronome 31:10
ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות׃
Exode 23:16
וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה׃
Exode 34:22
וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה׃
Lévitique 23:34-36
34
דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה׃
35
ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
36
שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
Nombres 29:12-40
12
ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים׃
13
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו׃
14
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם׃
15
ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים׃
16
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
17
וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
18
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
19
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃
20
וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
21
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
22
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
23
וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
24
מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
25
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
26
וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
27
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
28
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
29
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
30
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
31
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃
32
וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
33
ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם׃
34
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
35
ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
36
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם׃
37
מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט׃
38
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
39
אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם׃
40
ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה׃
2 Chroniques 5:3
ויקהלו אל המלך כל איש ישראל בחג הוא החדש השבעי׃
2 Chroniques 7:8-10
8
ויעש שלמה את החג בעת ההיא שבעת ימים וכל ישראל עמו קהל גדול מאד מלבוא חמת עד נחל מצרים׃
9
ויעשו ביום השמיני עצרת כי חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים׃
10
וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם לאהליהם שמחים וטובי לב על הטובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו׃
2 Chroniques 8:13
ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות׃
Esdras 3:4
ויעשו את חג הסכות ככתוב ועלת יום ביום במספר כמשפט דבר יום ביומו׃
Néhémie 8:14-18
14
וימצאו כתוב בתורה אשר צוה יהוה ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסכות בחג בחדש השביעי׃
15
ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלם לאמר צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשת סכת ככתוב׃
16
ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סכות איש על גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית האלהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים׃
17
ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד׃
18
ויקרא בספר תורת האלהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט׃
Zacharie 14:16-18
16
והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך יהוה צבאות ולחג את חג הסכות׃
17
והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלם להשתחות למלך יהוה צבאות ולא עליהם יהיה הגשם׃
18
ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את הגוים אשר לא יעלו לחג את חג הסכות׃
Jean 7:2
ויקרב חג היהודים הוא חג הסכות׃